Podręcznik

Wersja angielska

Mizar - co to jest?

Mizar jest proof checkerem wyposażonym we własny język i bibliotekę artykułów matematycznych, które są publikowane w czasopiśmie Formalized Mathematics. Mizar nie jest proverem w tradycyjnym rozumieniu -- Mizar sprawdza poprawność formalizacji i rozumowań przeprowadzonych przez człowieka (zapisanych w Mizarze).

Spis treści

  • Artykuł
  • Formułą
  • Definicja
  • Formalizacja

Spis alfabetyczny zagadnień

Konwerter polskich liter

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">

a ą &#261;
c ć &#263;
e ę &#281;
l ł &#322;
n ń &#324;
o ó &#243;
r ż &#380;
s ś &#347;
z ź &#378;
A Ą &#260;
C Ć &#262;
E Ę &#280;
L Ł &#321;
N Ń &#323;
O Ó &#211;
R Ż &#379;
S Ś &#346;
Z Ź &#377;

WebForm
TopicClassification Select one...
ProjectGroup?

ImplementationDate? N/A
Topic revision: r14 - 2012-02-02 - 15:45:58 - GrzegorzBancerek
 
Mizar TWiki
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback